Ana içeriğe atla
İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

  İslam Tarihi, İslam dininin ortaya çıkışından başlayarak, modern zamanlara kadar uzanan süreçte İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge ve toplumlar, bu toplumların İslam çatısı altında ortaya koydukları maddi ve manevi birikimleri konu edinen tarih koludur. Genel olarak Hz. Muhammed’in doğumundan ölümüne kadar geçen zaman, dört halife dönemi ve sonraki müslümanların kurdukları devletler, ortaya koydukları medeniyet birikimlerini ele alır. Yani İslam Tarihi, Hz. Peygamber’in ve ona inanan bütün insanların, toplumların tarihidir.

 

  Medeniyet kavramı maddi ve manevi unsurların tamamını kapsamaktadır. Bu maddi ve manevi unsurları şekillendiren faktörlerin başında ise inanç sistemleri gelmektedir. Bu yönüyle İslam medeniyetini tanımlamanın yolu onun inanç dünyasının yakından ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasından geçmektedir. İslam medeniyetini oluşturan unsurların başat gücü inanç dünyası olmasına rağmen, bu medeniyeti oluşturan toplumların zihinsel altyapıları, yaşayış biçimleri, değerleri ve diğer medeniyetlerle temasları da önem arzetmektedir.

 

  Araştırmacılar özellikle 20. yüzyıldan itibaren medeniyet kavramı üzerinde fikir yürütmüşler ve tarih boyunca yirmiden fazla medeniyetin var olduğunu iddia etmişlerdir. Günümüzde bu medeniyetlerden beş tanesinin varlığını devam ettirdiği İslam Medeniyetinin de bunlardan biri olduğu ifade edilmektedir. İslam medeniyetinin dünya mirasına katkısının ortaya konması ve günümüzdeki varlığının tanıtılarak objektif bir şekilde değerlendirilmesi önem arzetmektedir. Bunu yaparken de İslam Medeniyetini oldukça geniş bir perspektifte incelemek elzemdir. Dolayısıyla İslam Tarihi ve Sanatları tezli yüksek lisans programında siyasi tarih yahut olaylar ve savaşlar tarihi öncelenmeyecek kültür, sanat, medeniyet kavramlarına da merkezi bir rol verilecektir. Zira tarih ilmi artık sadece devletlerin değil toplumların, medeniyetlerin, insanların, dinlerin vs. birçok unsurun konu edinildiği bir sahadır. Dünya tarihini şekillendiren en önemli medeniyetlerden birisi olan İslam Medeniyeti de ancak böylesine kapsamlı bir metodoloji ve geniş perspektiflerle tam olarak anlaşılabilir.

 

  Açılması planlanan lisansüstü programın yurtdışında birçok örnekleri bulunmaktadır. Ancak buradan elde edilen bilgilerin transferi sıkıntılı bir süreçtir. Sosyal bilimler doğrudan transfer edildiğinde; olumlu yönlerle birlikte olumsuz yönlerin de transfer edilme riskini taşıyan bir alandır. Dolayısıyla her toplumun kendi dini ve kültürel yapısına uygun, özgün bir sosyal bilim üretimi yapması zorunludur. Bu durum göz önünde bulundurulmadan yapılacak bir sosyal bilim üretimi hem İslam medeniyetinin yanlış telakki edilmesine hem de toplumda ciddi kargaşa ve anlaşmazlığa sebep olacaktır.

 

  Ankara’nın merkezinde kurulmuş, enstitüleri ile derinlemesine ve disiplinlerarası çalışmaya olanak sağlayan, sosyal bilimler alanına odaklanmış üniversitemizde bu şeklilde bütüncül yaklaşıma olanak sağlayan çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz.


 

 

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
Alan İçi Adaylar İçin Başvuru Şartları
 • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen lisans programlarının birinden 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 65 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Lisans programlarından mezun olmak.
 • Adayın ALES (EA-SÖZEL) puanının en az 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puanı olması.
 • YDS/e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 40 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 60 puan almış olmak.
 • Genel Değerlendirme sonucu en az 65 puana sahip olmak.                                                            
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Güncel öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Yatay Geçiş
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • İlgili İslam Tarihi ve Sanatları, İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, Tarih Bölümü ve Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans programlarında kayıtlı olmak.
 • Öğrenim gördüğü Yüksek Lisans genel not ortalamasının 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri olması gerekmektedir
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.

 

Müfredat

 

Dersler için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 
 

Arş. Gör. Ahmet Zahid ÖZCAN

  ahmetzahid.ozcan@asbu.edu.tr

  +90 312 596 49 49

 

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 

 

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hâle gelmektedir.

 

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50’si ve mezuniyet ortalamasının %50’si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

 

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50’si, mezuniyet ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (Genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir.

 

Uluslararası Adaylar için
 

 

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.