Ana içeriğe atla
Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Dini İlimler ve İlahiyat eğitiminin bir parçasını oluşturmaktadır. Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, İslam Felsefesi, Mantık ve İslam Ahlakı çalışma alanlarını içeren bu anabilim dalı, dinin hitap ettiği insanın ve onun sosyal hayatının farklı yönlerinin din merkezli olarak ele alındığı bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bu nedenle dinin anlaşılması, açıklanması, farklı yönleri ile tanınmasının yanı sıra diğer inanç biçimleri ile karşılaştırılması, insan ve toplum hayatıyla ilgili bilimlerin daha geniş bir zemine oturtulması açısından önem taşımaktadır.

Bu program ile Felsefe ve Din Bilimlerinin bilimsel bir araştırma alanı olarak ele alınmasına ve dinin birey, toplum, kültür ve tarihle karşılıklı ilişkileri üzerinde bilimsel bir perspektifle araştırma yapılmasına imkân verilmiş olacaktır. Çünkü ilahiyat fakültelerinin bilimsel bir yapı kazanarak nesnel ve evrensel üniversite yapısı içinde temsil edilmeleri hususunda Felsefe ve Din Bilimleri mühim bir role sahiptir. Felsefe ve Din Bilimleri yüksek lisans programıyla gerek tarihsel ve aktüel, gerekse kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılması, böylece özelde Üniversitemizde, genelde ise ülkemizde bilimsel çalışmaların artmasına katkı sağlanması istenmektedir. Felsefe ve Din Bilimleri alanı bakir çalışma konuları ile araştırmacıları beklemektedir. Modernite, sekülerizm, sanayileşme, şehirleşme, küreselleşme, çoğulculuk vb. süreçler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hissettirmiş, din alanı da bu etkinin dışında kalmamıştır. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bir dünyada felsefe ve din bilimleri alanında farklı yöntem ve bakış açılarından hareketle farklı çalışmaların yapılması hem din olgusunun sağlıklı bir biçimde anlaşılmasına hizmet edecektir, hem de akademik zenginliği artıracaktır. Bu kapsamda Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi ve Felsefe Tarihi alanlarında yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla hem Türk kültürüne, İslam kültürüne ve evrensel kültüre hem de yerel ve evrensel ölçekte akademik bilgi birikimine katkı sağlanacak, böylece din ile birey, toplum, kültür, eğitim, siyaset, ekonomi, sanat arasındaki karşılıklı ilişkilerde problem olarak ön plana çıkan sorunların çözümüne zemin hazırlanacaktır.

Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında/Avrupa’da din bilimleri alanında ortak programlar geliştirmek, AB çerçevesinde ortak programlar ve akademik faaliyetlere katılabilmek için Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda lisansüstü programa ihtiyaç duyulmaktadır. Zira Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi ve Felsefe Tarihi Avrupa bilim geleneğiyle yakından ilişkili alanlardır. Dolayısıyla söz konusu bilim dallarını kapsayan Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı Avrupa ve Amerika üniversiteleriyle ilişkileri artırmaya, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programlarını gerçekleştirmeye zemin hazırlayacaktır.

Hâlen dünyada yaşananlar birtakım olaylar, dinin insan ve toplum hayatına olumlu katkılarının olduğunu, bu katkının da din konusunda bilimsel ölçütlere uygun, objektif ve nitelikli çalışmaların yapılabilmesine ve bunların sonuçlarının dikkate alınmasına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Dünya barışının sağlanmasına katkı sağlayacak en önemli unsur “din”dir. Bunun başarılması din olgusunun doğru anlaşılması ve doğru anlatılmasına bağlıdır. Bunun için de dini doğru anlayan ve doğru anlatabilen insanların yetiştirilmesi gerekir. Ülkemizin de katkıda bulunduğu “Medeniyetler İttifakı"nın gerçekleşebilmesinde din adamlarının önemli katkıları olacaktır. Bu alanda yüksek lisans programının açılmasının temel nedeni dinin insan ve toplum ilişkilerinin derinlemesine ele alınarak ilahiyat eğitimine lisansüstü derecede katkı sağlayacak çalışmaların yapılmasına imkân sağlamaktır. İlahiyat Fakültesi mezunlarının istihdam alanlarının, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak yürütülen din hizmetleri ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli öğretim kurumlarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ve İmam Hatip Liselerindeki meslek dersleri öğretmenliği alanları olduğu bilinmektedir. Ayrıca İlahiyat Fakülteleri, öncelikle kendi bünyelerinde istihdam edilecek akademik personelin yetiştiği temel kaynak konumundadır. Ülkemiz nüfusunun giderek artması, paralel olarak bu alanlarda istihdam edilecek nitelikli personele duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Bu kapsamda Kur’an kursu, cami, okul ve derslik sayılarındaki artışlar bu kurumlardaki görevlilere duyulan ihtiyacın da artmasına neden olmaktadır.

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı ile bu alanlarda görev yapan görevlilerin daha nitelikli hâle gelebilmesi ve özellikle hem öğretmenlerin hem de din görevlilerinin akademik çalışmaya teşvik edilmesine; böylece kendilerini yenilemelerine din gibi hassas bir alanda bilimsel düşünme yeteneğinin kazanılmasına hizmet edecektir.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
Alan İçi Adaylar İçin Başvuru Şartları
 • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen lisans programlarının birinden 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 65 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
 • Yüksek din öğretimi yapan (İslami İlimler, İlahiyat, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi vb.) Lisans programlarından mezun olmak.
 • Adayın ALES (EA-SÖZEL) puanının en az 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puanı olması.
 • YDS/e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 50 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan almış olmak.
 • Genel Değerlendirme sonucu en az 65 puana sahip olmak.
Alan Dışı Adaylar İçin Başvuru Şartları
 • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen lisans programlarının birinden 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 65 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
 • Yüksek din öğretimi yapan (İslami İlimler, İlahiyat, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi vb.) Lisans programları dışında herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
 • Adayın ALES (EA-SÖZEL) puanının en az 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puanı olması.
 • YDS/e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 50 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan almış olmak.
 • Genel Değerlendirme sonucu en az 65 puana sahip olmak.                                                                                       
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6000 TL'dir.
Yatay Geçiş
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • İlgili Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.
 • Öğrenim gördüğü Yüksek Lisans genel not ortalamasının 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri olması gerekmektedir
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
Arş. Gör. Rümeysa ERGİN

   rumeysa.ergin@asbu.edu.tr

  +90 312 596 60 19

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonuçları, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.