Ana içeriğe atla
İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

  Yükseköğretim kurumlarına bağlı İlahiyat fakülteleri, İslami İlimler fakültelerinin tamamında, hukuk fakültelerinin de çoğunda İslam hukuku bilim dalı kürsüsü bulunmaktadır. Bu kürsülerin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için İslam hukuku alanında lisansüstü eğitimin yaygınlaştırılması ve söz konusu ihtiyacı karşılayacak uzmanların yetiştirilmesi gerekmektedir.

 

  İslam Hukuku Yüksek Lisans Programına yurtiçinden ve yurtdışından oluşan talep yoğunluğu nedeniyle mevcut programların kontenjanları her yıl dolmaktadır. Yeterli öğretim üyesinin bulunduğu ve akademik çalışma imkanlarının olduğu büyük şehirlerde bu programların sayısının açılma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 

  İslam Hukuku Yüksek Lisans Programında uygulanacak eğitimin amacı, İslam Hukuku alanında gerekli, toplumun ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak her türlü akademik araştırma ve çalışmaların yapılmasıdır. Böylece İslam Hukuk Felsefesi, İslam Hukuk Tarihi, İslam Borçlar Hukuku, İslam Aile Hukuku, İslam Ceza Hukuku, İslam Yargılama Hukuku vb. alanlarda akademik bir yaklaşımla yeni bilgilerin üretilmesi ve nitelikli İslam hukukçularının yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca temeli İslam hukukuna dayanan İslam iktisadı, katılım finansı, tekafül (katılım sigortacılığı), katılım bankacılığı, helal gıda araştırmaları, biyofıkıh gibi birçok disiplinler arası alan mukayeseli olarak okutulacak ve ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda akademik çalışmalar yaptırılacaktır.

 

  İslam Hukuku Yüksek Lisans Programının bir diğer amacı; hukuk ile toplum arasındaki ilişkiyi, toplumun hukuka ve hukukun topluma etkilerini analiz edebilen, İslam hukuk felsefesinin evrensel prensiplerinden yararlanarak, toplumun güncel dini-hukuki ihtiyaçları hakkında çözüm önerileri sunabilen, İslam hukuku alanında elde edilen bilgileri modern hukuk kavramları ile mukayeseli olarak değerlendirebilen uzman ve araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmaktır.

 

  İslam Hukuku Yüksek Lisans Programına başvuran öğrencilerin şu becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

 

a) İslam hukuku ve metodolojisine dair temel metinleri anlayıp yorumlayabilme
b) İslam hukukunun tarihini ve gelişim aşamalarını diğer klasik ve modern hukuk sistemleriyle mukayeseli olarak tanıyıp yorumlama
c) İslam hukuku alanında elde edilen bilgileri modern hukuk kavramları ile mukayeseli olarak değerlendirebilme
d) İslam hukuk felsefesinin evrensel prensiplerinden yararlanarak toplumun güncel dini-hukuki ihtiyaçları hakkında çözüm önerileri sunabilme
e) Diğer İslami disiplinlerle bağlantılı düşünebilme
f)  İslam hukukunun hukuk sistemleri arasındaki yerini tanıma
g) Klasik ve çağdaş literatür bilgisine sahip olma
h) İslam hukuku araştırmalarında karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturma ve bilimsel yazma becerisi kazanma


 

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
Alan İçi Adaylar İçin Başvuru Şartları
 • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen lisans programlarının birinden 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 65 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
 • Yüksek din öğretimi yapan (İslami İlimler, İlahiyat, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi vb.)  Lisans programlarından mezun olmak.
 • Adayın ALES (EA-SÖZEL) puanının en az 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puanı olması.
 • YDS/e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 50 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan almış olmak.
 • Genel Değerlendirme sonucu en az 65 puana sahip olmak.
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Güncel öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Yatay Geçiş
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • İlgili Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.
 • Öğrenim gördüğü Yüksek Lisans genel not ortalamasının 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri olması gerekmektedir
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
.............

   @asbu.edu.tr

  +90 312 596 .. ..

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

 

 

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hâle gelmektedir.

 

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50’si ve mezuniyet ortalamasının %50’si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

 

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50’si, mezuniyet ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (Genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

 
Uluslararası Adaylar için

 

 

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.